Regulament de ordine interioara

Școala Gimnazială Curtisoara

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

Anul şcolar 2012–2013

Întreaga activitate în şcoală va trebui să fie orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în Articolul 4 din Legea Învăţământului:

(1) Învăţământul are ca finalitate formarea personalităţii umane prin:

a) însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale;

b) formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;

c) asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;

d) educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;

e) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător;

f) dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului;

g) profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de bunuri materiale şi spirituale.

(2) Învăţământul asigură cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului român.

(3) Finalităţile şcolii româneşti se realizează prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare, susţinute de ştiinţele educaţiei şi de practica şcolară, conform obiectivelor fiecărui nivel de învăţământ.

Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli.

Prezentul Regulament de ordine interioara se fundamenteaza pe prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin ORDINUL MEdC NR.4925/08.09.2005 și Ordinul prefectului județului Olt, nr. 129/25.03.2010, referiror la aprobarea sistemului-cadru de asigurare a protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a personalului didactic.

Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii, discutat în Consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie. Documentul conţine doar reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“, ce poate fi consultat în întregime la bibliotecă şi pe pagina web a MECI (www.edu.ro, Învăţământ preuniversitar, Legislaţie).

Regulamentul şcolii noastre va fi discutat la începutul fiecărui an şcolar de către diriginţi, împreună cu articolele 55 – 71, 91 – 134 din prevederile MECI, iar elevii şi părinţii vor semna pentru luare la cunoştinţă.

Membrii Consiliului de administraţie vor depune eforturi, pentru ca toată baza materială a şcolii să poată fi folosită de elevi şi în folosul acestora. De asemenea, se vor strădui ca toate acţiunile tradiţionale complementare cursurilor şcolare să se desfăşoare în continuare, iar altele pot fi organizate la solicitarea elevilor.

I. Exercitarea calităţii de elev

A. Comportamentul în şcoală

 1. Opţiunea pentru Scoala cu clasele I-VIII Curtisoara înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:

a.       Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii.

b.      Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.

c.       Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie într-un cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate, cu dirigintele sau directorii şcolii în decurs de o săptămână de la exprimarea dorinţei în acest sens.

d.      Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor.

e.       Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.

f.       Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi tăinuirea adevărului.

g.      O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.

 1. Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă.

Produsele lactate şi de panificaţie oferite prin programul guvernamental vor fi        folosite cu maximă responsabilitate.

 1. Se interzice consumul de alcool şi consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chips-uri) în clădirea si în curtea şcolii. În situaţia în care elevii vor fi depistaţi consumând aceste produse, profesorii îi vor nota în caietul clasei.
 2. Elevilor le este interzis să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc. Responsabilitatea revine elevilor şi părinţilor acestora.
 3. Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de către cei vinovaţi diriginţilor.

a.       Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă. În cazul încălcării acestei prevederi, coordonatorul de proiect, respectiv dirigintele, răspunde de refacerea zugrăvelii.

b.      În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă.

 1. La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le păstreze în geantă. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. În cazul utilizării telefoanelor mobile, profesorii au obligaţia de a le preda în secretariat, acestea putând fi ridicate numai de către părinţi.  În cazul refuzului predării telefonului mobil, cât şi în situaţia imposibilităţii ridicării acestuia de către părinţi, elevul va păstra telefonul, aplicându-se o sancţiune din  „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“. În timpul orelor de curs, elevii vor asculta muzică numai în situaţii speciale, cu acordul explicit al profesorului. Folosirea abuzivă a aparaturii audio se sancţioneză cu măsura aplicată în cazul telefoanelor mobile.

Folosirea oricăror aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic cu acordul explicit al profesorului.

 1. După ultima oră, rezidurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi. De asemenea, elevii vor aşeza toate scaunele pe mese.
 2. În perioada martie – noiembrie, elevii vor petrece pauza în mod obligatoriu în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic. Elevii nu vor părăsi curtea şcolii.
 3. Este interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în laboratoare, se interzice introducerea în sălile de curs a băuturilor în pahare de plastic.
 4. Elevii au obligatia sa poarte ecusoane distinctive ale unitatii scolare.

B. Organizarea activităţii didactice

 1. Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile

şcolare, culturale şi administrative după programul stabilit de şcoală, într-o

ţinută decentă. Folosirea machiajului nu este acceptată.

Părinţii pot cere, verbal, diriginţilor învoirea copiilor pentru maxim o zi de curs / semestru; la solicitarea scrisă a părinţilor, diriginţii pot acorda învoiri pentru maxim 3 zile consecutive de curs, fără a depăşi însă totalul de 5 zile / semestru. Solicitările privind învoirile ce depăşesc 5 zile de curs / semestru pot fi acordate de directori, în baza cererii părinţilor cu condiţia acordului în prealabil a dirigintelui.

 1. Accesul în şcoală al elevilor va fi permis doar cu 10 minute înaintea începerii orelor.
 2. La ora 14.00, elevii vor părăsi sala de curs imediat după încheierea orei.
 3. În timpul cursurilor, elevii nu vor părăsi sala de curs. Elevii, care părăsesc sala de curs din motive obiective, vor fi notaţi în caietul clasei.
 4. Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, va fi anunţată direcţiunea pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei, pentru a nu deranja cursurile altora.
 5. Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din timpul orelor şi la activităţile extraşcolare.
 6. Profesorii vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate. Părinţii pot consulta lucrările semestriale în prezenţa profesorului.
 7. La sfârşitul anului şcolar, elevii fruntaşi vor primi diplome şi premii finanţate de Consiliul local. Se vor acorda prmiile I, II şi III elevilor cu cele mai mari medii din clasă, indiferent de media obţinută. Toţi elevii cu medii de cel puţin 9,50 vor primi diplome cu specificaţia „menţiune”. Nu se vor acorda premii şi diplome elevilor care au absentat (motivat sau nemotivat) mai mult de 80 de ore în anul şcolar respectiv.

C. Abateri disciplinare

 1. Nota la purtare se stabileşte de diriginte după consultarea celorlalţi profesori ai clasei, în funcţie de comportarea generală a elevului în şcoală şi în afara ei, precum şi de atitudinea faţă de învăţătură. Notele sub 7 se aprobă în Consiliul profesoral. Elevii cu media 5 la purtare sunt declaraţi repetenţi. Stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor (Art. 131 din „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“): la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru sau la 10 % din absenţe nejustificate din numărul total de ore pe semestru la o disciplină, nota va fi scăzută cu un punct.
 2. Când există suspiciuni, bazate pe motive serioase, că un certificat medical a fost obţinut prin fraudă, acesta nu va fi luat în considerare. Se va analiza cazul în Consiliul de administraţie.
 3. Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea şcolii. Diriginţii pot cere anunţarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la secretariat sau telefonul personal.
 4. Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în mod automat nemotivate, dacă elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul dirigintelui (în absenţa acestuia a unui director) şi a profesorilor care au anunţat lucrări scrise pentru ziua respectivă.
 5. În cazul în care un elev are 5 întârzieri în cadrul orelor de curs, se aplică sancţiunile prevăzute de „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“.
 6. Elevii care în timpul cursurilor sunt depistaţi în baruri vor fi sancţionaţi cu mustrare în faţa clasei însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct (chiar dacă au scutire pentru ziua respectivă), întrucât aduc prejudicii imaginii şcolii.
 7. În cazul unor încălcări repetate ale Regulamentului de ordine interioară, a întârzierii predării unor materiale solicitate cu mai mult de o săptămână, profesorii pot solicita contactarea părinţilor prin intermediul telefonului mobil al elevilor.

D. Activităţi extracurriculare

 1. Activităţile extracurriculare se bazează pe convingerea colectivului didactic al şcolii că cerinţele Art. 4 din Legea învăţământului (vezi pag. 1 din acest regulament) nu pot fi îndeplinite doar prin lecţii de ţinută, conform planurilor curriculare care se desfăşoară în clasă, laboratoare sau pe terenul de sport.
 2. Înscrierea elevilor la activităţile internaţionale (proiecte de colaborare cu alte şcoli, schimburi de elevi, excursii de studii) se poate face numai dacă elevii şi părinţii acestora înţeleg şi acceptă:
 • caracterul predominant educativ al acţiunilor;
 • necesitatea deschiderii spre nou, spre necunoscut;
 • responsabilitatea pentru un comportament exemplar;
 • faptul că activităţile se desfăşoară prin munca suplimentară, neremunerată a cadrelor didactice;
 • faptul că deciziile pot fi luate numai în interesul grupului şi nu individual;
 • că respectarea programului, inclusiv a orelor de linişte, este obligatorie;
 • necesitatea sprijinirii activităţii pentru care elevul se va înscrie;
 • condiţiile de transport şi cazare stabilite de conducătorul grupului cu acordul direcţiunii;
 • necesitatea comunicării respectuoase cu elevul-partener, chiar dacă acesta are alte interese;
 • că elevul va trebui să renunţe la programul obişnuit pe perioada derulării acţiunii;
 • necesitatea efectuării unor munci casnice;
 • că elevul va recupera materia şi, începând cu a treia zi de şcoală de la încheierea proiectului, va susţine toate lucrările scrise împreună cu clasa;
 • necesitatea îndeplinirii exemplare a sarcinilor legate de proiect;
 • prezentarea proiectului ori de câte ori elevul va fi solicitat;
 • să se implice în activităţile şcolare şi după încheierea acţiunii;
 • sancţionarea abaterilor conform regulamentelor şcolare, fiind posibilă şi excluderea în timpul derulării activităţii extracurriculare.

Selecţia elevilor pentru participarea la activităţi extraşcolare (parteneriate, excursii, proiecte, tabere) şi pentru acordarea de burse se va face în funcţie de nivelul de disciplină al clasei, de rezultatele la învăţătură, de comportament, de numărul absenţelor motivate şi nemotivate, precum şi în funcţie de participarea la olimpiade, la activităţile culturale, sportive şi obşteşti. Pentru proiectele internaţionale, o observaţie individuală are ca efect eliminarea elevului de la activităţile pentru care se fac înscrieri în semestrul respectiv. Scăderea notei la purtare va fi urmată de excluderea elevilor pentru înscrierile ce se derulează în semestrul următor. Aceeaşi măsură va fi aplicată şi în situaţia retragerii fără motive obiective de la o acţiune la care elevul s-a înscris sau neanunţarea imediată a profesorului conducător în cazul apariţiei unor probleme serioase.

Participarea elevilor la proiecte internaţionale şi la activităţi care necesită reprogramarea unor ore de curs se aprobă doar dacă în sala de clasă nu sunt probleme (aspect, curăţenie, mobilier deteriorat, etc.).

 1. Orice excursie neautorizată este strict interzisă.
 2. Invitaţiile formulate în numele şcolii vor fi distribuite doar după ce au fost vizate de un director.

II. Reguli privind folosirea laboratorului

1.        Laboratorul de informatică va fi utilizat numai pentru activitatea didactică asistată de calculator. Lecţiile de teorie la materia Informatică se vor desfăşura în clasă. Utilizarea calculatoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă. La părăsirea laboratoarelor, elevii vor aranja scaunele sub mese.

2.        Accesul elevilor în laborator se face numai însoţit de către profesor. În timpul pauzelor, elevii vor părăsi spaţiul laboratorului, petrecându-şi timpul liber în curtea şcolii sau pe holurile clădirii.

3.        Modificarea setărilor calculatoarelor şi instalarea de soft nedidactic (jocuri etc.) este interzisă. Accesul la datele stocate pe medii externe (dischetă, CD, Memory Stick etc.) se face doar de la calculatorul profesorului.

4.        Profesorii de informatică au obligaţia de a verifica laboratorul la începutul şi la sfârşitul fiecărei zile, în care se desfăşoară activităţi educative. Constatările vor fi trecute în caietul destinat acestui scop. La plecare, profesorii vor verifica dacă geamurile sunt închise şi uşile încuiate.

5.        Accesul persoanelor străine este strict interzis în laborator (autorizarea accesului se face numai de către director sau serviciul secretariat).

6.        Este strict interzis consumul de băuturi răcoritoare şi de alimente în laborator.

7.        Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în laborator a clasei respective pentru 4 săptămâni. Răspunderea revine cadrului didactic.

IV. Biblioteca

1.      Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii cu o săptămână.

2.      În cazul nerestituirii la termen, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi.

3.      În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi.

4.      Dacă elevii nu găsesc cartea dorită, vor nota titlul cărţii în registrul special.

V. Serviciul pe clasă

1.        Va fi efectuat de 2 elevi timp de o săptămână, după o planificare semestrială ce se va afişa.

2.        Fiecare clasă va avea obligatoriu un caiet în care profesorul ultimei ore de curs va consemna constatările privind starea clasei:

 • golirea coşului de gunoi
 • curăţenia
 • ridicarea scaunelor

Diriginţii au obligaţia de a verifica de două ori pe săptămână starea generală a clasei, precum şi observaţiile din caietul clasei luând măsurile necesare remedierii deficienţelor

3.        În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului scolar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt (în maxim 1 oră) dirigintele şi femeile de serviciu despre această situaţie. În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei respective.

4.        Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa.

5.        În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor încuia uşa. Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi.

6.        După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu vor:

a)    anunţa profesorul că este ultima oră;

b)   aştepta împreună cu acesta ieşirea colegilor;

c)    verifica curăţenia clasei, vor consemna eventualele neajunsuri în caietul clasei;

d)   prezinta caietul clasei profesorului de la ultima oră de curs la semnat;

e)    goli coşul de gunoi şi găleata cu apă.

7.        La solicitarea profesorului, elevii de serviciu vor verifica curăţenia şi în laborator. Observaţiile vor fi trecute în caiet.

8.        Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu cu o săptămână.

VI. Secretariatul

 1. Elevii şi toţi angajaţii şcolii vor respecta programul afişat.
 2. Adeverinţele se eliberează a doua zi, după depunerea cererii.
 3. Eliberarea unui nou carnet în locul celui pierdut se taxează cu 5 lei.
 4. Adeverinţele pentru călătoriile individuale în afara graniţelor, din timpul perioadelor de curs, se vor elibera numai după ce directorul şi dirigintele elevului au aprobat cererea părinţilor privind scutirea de frecvenţă.

VII. Sarcinile elevilor de serviciu pe scoala

1.        Va fi efectuat de 2 elevi timp de o zi, după o planificare semestrială ce se va afişa. Schimbări se fac numai în caz de boală sau de teză, cu acordul dirigintelui sau al profesorului de serviciu.

2.        Să nu părăsească serviciul decât dacă este solicitat de către directori, profesori sau secretariat.

3.        Să nu permită accesul elevilor în holul cancelarie – secretariat – direcţiune, preluând mesajele acestora.

4.        Este permis accesul elevilor:

a.              la secretariat conform programului afişat

b.             în cazurile când sunt solicitaţi de către directori sau cadre didactice.

5.        Se interzice folosirea aparaturii audio-video în timpul serviciului.

6.        Să rezolve, cu promptitudine şi personal, serviciile pentru care sunt solicitaţi.

VIII. Măsuri privind eliminarea risipei de energie

1.        La plecarea elevilor din clasă, elevul de serviciu va stinge lumina, si se vor închide toate geamurile şi uşa. În cazul în care la sălile de clasă neocupate vor fi găsite geamurile sau uşile deschise, respectiv lumina aprinsă, dirigintele clasei va strânge în decurs de o săptămâna de la elevii vinovaţi 30 lei şi îi va preda la contabilitate primind o chitanţă.

2.        Profesorii sunt obligaţi să renunţe la iluminatul artificial, când acesta nu este necesar.

3.        Profesorii de serviciu vor verifica pe lângă starea de curăţenie şi încadrarea temperaturii în limite normale (18-22 grade).

IX. Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

1.        Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate).

2.        Elevii au obligaţia să anunţe la secretariatul şcolii, când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică.

3.        Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii.

4.        În laboratoare, vor fi respectate regulile specifice.

5.        Se vor respecta regulile de circulaţie. O atenţie maximă se impune la traversarea părţii carosabile de către pietoni şi a schimbării direcţiei de mers a celor care se deplasează cu bicicleta sau motoreta. Pietonii, bicicliştii şi elevii care se deplasează cu motoreta nu vor purta căşti pentru a asculta muzică.

X. SARCINILE PROFESORULUI DE SERVICIU

 1. Efectuarea serviciului conform planificării este obligatorie.
 2. Profesorii de serviciu vor supraveghea elevii în timpul pauzei (holuri, curte, grupuri sanitare, clase) asigurând adoptarea unui comportament civilizat conform Art. I.1.
 3. Profesorii de serviciu vor asigura respectarea Art. I.4 privind interzicerea fumatului.
 4. În perioada martie – noiembrie, profesorii de serviciu vor avea grijă ca elevii să petreacă pauza în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic.
 5. Profesorul de serviciu va număra cataloagele şi le va încuia dupa ultima ora de curs.
 6. Profesorul de serviciu are îndatorirea de a nu lăsa niciun elev să părăsească curtea şcolii fără aprobarea dirigintelui sau a direcţiunii şi va supraveghea elevii pe durata pauzei.
 7. Profesorul de serviciu legitimeaza si consemneaza in registrul de evidenta a tuturor persoanelor straine care intra in scoala.

XI. Sancţiuni

1.         Nu poate fi considerată minoră nicio abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta lipsa de voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de muncă în comun.

2. Elevii şi profesorii care încalcă prevederile prezentului regulament vor fi sancţionaţi conform „Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“. Sancţiunile se aplică gradat, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un an şcolar.

3. În cazul agresiunilor fizice sau a actelor de instigare la violenţă va fi informată Poliţia de Proximitate. Abaterile din afara clădirii şcolii care au drept consecinţă daune materiale vor fi semnalate Poliţiei Comunitare.

4. Elevii claselor care tăinuiesc fapte de

– agresiune verbală sau fizică,

– încălcare a regulilor de igienă,

– deteriorare a bunurilor şcolii

vor fi excluşi de la toate activităţile extraşcolare pentru 6 luni.

Director,

Prof. Înv. Primar Pirnă Mariana

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: